תכנית מתאר אלוני הבשן

תוכנית ג/ 13649

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר אלוני הבשן
מספר: ג/ 13649
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדרת אזורים פונקציונלים שונים כגון: אזורי מגורים,אזורי מבני ציבור,משק, תיירות ונופש וכו'.
הגדרה ורה תכנון לאזורים הקיימים.
2. הקמת שכונת מגורים חדשה בת 125 יח"ד .
3. קביעת הוראות בניה,פיתוח שטח,טיפול נופי וגינון,כתנאי למתן היתר הסדרת הטיית הנחל.
4. מתן הוראות בדבר עיצוב ארכיטקטוני והוראות לגבי צורה חיצונית של המבנים.
5. מתן פתרון להטיית הנחל בתחום התכנית.
6. הקלה מקו בנין של דרך 982 לחיבור דרך הגישה של הישוב.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקעות למגורים ומשק.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה - קביעת צפיפות, מרוחי בניה, גובה בניינים .
ד. קביעת הנחיות בניה ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת שלבים, התניות לביצוע.
ו. קביעת הנחיות סביבתיות לפיתוח אזור תעסוקה ומשק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאלוני הבשן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
201000חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13606שמורת טבע, רכס בשניתכפיפות
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 3תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2676. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/02/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/01/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית11/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3428. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים28/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/04/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/12/2002
קבלת תכנית22/12/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה