תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכה מכלול ימי

תוכנית תמא/ 37/ א/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכה מכלול ימי
מספר: תמא/ 37/ א/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
1. ייעוד קרקע לרצועות צינורות גז ולתחנות גז של מערכת ההולכה ביבשה ובים בתחום התכנית.
2. קביעת מגבלות על שימושי קרקע בתחום התכנית.
3. מתן הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה.
4. מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה מהקמת מערכת ההולכה והוראות להסדרת השטח ושיקומו.
5. מתן הוראות להקמת מערכת ההולכה.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה להקמת מערכת ההולכה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר חתום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 37תכנית מתאר ארצית לגז טבעישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בולחוף26/04/2006
פרסום לאישור ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1256.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה05/01/2003
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית05/01/2003תאריך ישיבה: 05/01/2003. מס' ישיבה: 2864. מס' ישיבה: 2864.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה03/11/2002
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות09/04/2002
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א02/12/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1726/04/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1522/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף1411/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28529/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23822/06/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200301411/11/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200300113/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43203/12/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19926/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19819/11/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200810/09/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200201119/08/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200716/07/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב67615/07/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201219/06/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200618/06/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42409/04/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42205/02/2002