תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.

תוכנית תמא/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.
מספר: תמא/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא להבטיח שטחים לכריה וחציבה של חומרי גלם המיועדים לבנייה וסלילה, ולאפשר הספקה של חומרי גלם אלה, לצרכי המשק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/1998תאריך פרסום: 17/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4644. עמוד: 3554.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית09/04/1998תאריך ישיבה: 09/04/1998. מס' ישיבה: 3615. מס' ישיבה: 3615.