תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2

תוכנית תמא/ 4/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2
מספר: תמא/ 4/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שמירת המרחב והסדרת ייעודי הקרקע הנדרשים לפיתוח ותפעול נתב"ג כנמל תעופה בינלאומי ראשי של מדינת ישראל בהווה ובעתיד.
ב. שמירה על רמה נאותה של בטיחות הטיסה.
ג. הבטחת יעילות וגמישות תפעולית של מערך המסלולים בנתב"ג.
ד. מיזעור רמת החשיפה לרעש מטוסי םשל האוכלוסיה בתחם ההשפעה של נתב"ג.
ה. הגדרת ייעודי הקרקע ושימושה לשם פיתוח המערך הפיזי של נתב"ג.
ו. הגדרת ייעודי הקרקע ושימושיה כבסיס להכנת תכניות מפורטות לאזור
המצויין בפרק ג' סעיף 5.
ז. הטלת הגבלות בניה ושימושי קרקע לשמירה על דרכי הגישה האויריות אל נתב"ג.
ח. הקמת מנגנון מעקב ובקרה אחר ביצוע ההוראות הסביבתיות של התוכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכז
תל-אביב

תיאור המיקום:
מקום התכנית-
מחוז: המרכז
נפה: רמלה

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםשינוי
תוכניתתמא/ 4תכנית מיתאר ארצית חלקית - נמל תעופה לודשינוי
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/05/1997תאריך פרסום: 25/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4525. עמוד: 3620.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית30/04/1997תאריך ישיבה: 30/04/1997. מס' ישיבה: 1976. מס' ישיבה: 1976.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום1513/09/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה מקצועית למעקב אחר יישום5617/05/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום1329/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום1209/07/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50721/04/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום1121/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום1022/10/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום907/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום825/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום719/05/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום627/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום522/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 4/ 2 (נתב"ג) - ועדה ציבורית למעקב אחר יישום430/06/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42604/06/2002