תכנית מתאר ארצית לגז טבעי

תוכנית תמא/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לגז טבעי
מספר: תמא/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעדי התכנית:
א. הכנסת הגז הטבעי כמקור אנרגיה נוסף למדינת ישראל, כדי להגדיל את מגוון מקורות האנרגיה.
ב. ייעוד שטחים לתשתית הארצית של משק הגז הטבעי תוך ראיה כוללת ארוכת טווח של הצרכים, המקורות והביקושים לשימושים השונים.

מטרות התכנית:
1. קביעת תוואי מערכת הולכה והתנאים להקמתה, תוך שילוב תשתיות וניצול ככל שניתן של תוואי תשתית אחרים.
2. מתן הנחיות להכנת תכנית מפורטת עבור מערכת ההולכה ומתקן הגט"ן.
3. מתן הנחיות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה והשימושים המותרים בסמוך לה, לפי תכנית תקפה.
4. קביעת הנחיות להכנת תכנית מפורטת עבור מערכת החלוקה.
5. קביעת הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים והוראות לשיקום נופי.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/03/2001תאריך פרסום: 21/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4973. עמוד: 2061.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה28/02/2001
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית28/02/2001
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה07/09/2000
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות01/09/1998
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א03/12/1996