תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף

תוכנית תמא/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף
מספר: תמא/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא לאחד שטחים המיועדים היום או שיועדו בעתיד לשמש גנים לאומיים, שמורות טבע או שמורות נוף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל-אביב
דרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1981תאריך פרסום: 29/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2759. עמוד: 118.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה21/06/1981
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית21/06/1981תאריך ישיבה: 21/06/1981. מס' ישיבה: 699. מס' ישיבה: 699.