תכנית מתאר ארצית ליער ויעור

תוכנית תמא/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית ליער ויעור
מספר: תמא/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נהריה גליון 1-4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
דרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1995תאריך פרסום: 19/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4363. עמוד: 980.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית16/11/1995תאריך ישיבה: 16/11/1995. מס' ישיבה: 6314. מס' ישיבה: 6314.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה01/11/1995