תכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ונופש

תוכנית תמא/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ונופש
מספר: תמא/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) מטרת תכנית זו היא הסדרת הנושאים המפורטים בתשריטים 1 עד 3, בשים לב למצב הקיים בסמוך ליום עריכתה ולתחזית המתוכננת, הכל לפי שפורט בתשריטים ובהוראות אלה.

ב) מבלי לגרוע מכלליות מטרה זו, תהא זו מטרת תכנית זו לקבוע מקומות ריכוז-
(1) למפעלי איכסון, ובין השאר, לבתי מלון, לבתי הבראה ולכפרי נופש;
(2) לשטחי נופש לסוגיהם השונים ולחופי רחצה ציבוריים;
הכל בשים לב לתחזית גידול האוכלוסייה של ישראל עד ל- 5 מיליון תושבים ולהבטחת צורכי התיירות והנופש בישראל.

ג)בכפוף לאמור בסעיף 1.5 לא תיגרע תכנית זו מתקופן של תכניות מאושרות ביום תחילתה של תכנית זו שיש בהן-
(1) יעוד שטחים לאמצעי איכסון ונופש כמוגדר בסעיפים 3.1 ו- 4.1, אפילו שטחים אלה הם מעבר לקבוע למטרות אלה בתכנית זו;
(2)הטלת איסורים או הגבלות נוספים על אלה שנקבעו בתכנית זו, ואין תכנית זו כדי למנוע אישורן של תכניות כאמור בעתיד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל-אביב
דרום
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43720/05/2003