תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.

תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.
מספר: תמא/ 34/ ב/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הבטחת תפקודם של נחלים כעורקי ניקוז להולכת מים ומניעת נזקי שטפונות הנגרמים מנגר עילי וסחף בד בבד עם הבטחת המשך קיומם ותפקודם של נחלים וסביבתם הן לצורך שיקום, שימור ופיתוח ערכי נוף, אקולוגיה ותרבות והן כמוקדים לפעילויות נופש ופנאי.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 34/ בתכנית מתאר ארצית משולבת למשק המיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/12/2006תאריך פרסום: 18/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5606. עמוד: 926. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית16/11/2006תאריך ישיבה: 16/11/2006. מס' ישיבה: 696. מס' ישיבה: 696.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה04/07/2006
התקבלו הערות / תגובות20/06/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות07/12/2004
העברה להערות / תגובות07/12/2004