תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליה

תוכנית תמא/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליה
מספר: תמא/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו נועדה:
2.1 לקבוע תכנית פעולה רב שנתית ואסטרטגיה תכנונית משולבת לבניה ופיתוח לקליטת עליה ותוספת האוכלוסיה הוותיקה במדינת ישאל בתקופה שבה התכנית בתוקף.
2.2 להנחות את מוסדות התכנון, בכל הנוגע לענינים המפורטים בתכנית זו.
2.3 לעודד ולאפשר בניה ופיתוח תוך כדי צמיחה כלכלית כנדרש עקב התחזיות לגידול באוכלוסין ולקליטת העליה.
2.4 לקבוע תחזית תמורות בחלוקת האוכלוסיה, גדלם החזוי של יישובים וכיווני התפתחותם בחמש השנים הקרובות תוך כדי חיזוק איזור הדרום ומעמדה של באר-שבע כמטרופולין.
2.5 לקבוע תכנית פעולה רב שנתית - כללית לעניין אסטרטגית פיזור האוכלוסיה.
2.6 להבטיח את איכות החיים ואיכות הסביבה בארץ, בתנאי פיתוח מהירים.
2.7 להנחות תכנית פיתוח לחמש השנים שלאחר כניסתה לתוקף, לגבי מערכות מגורים (עירוני וכפרי), מערכות תעסוקה (תעשיה, תיירות), מערכות תשתית (סביבה, הנדסה, תחבורה ותקשורת) ומערכות השרותים הציבוריים.
2.8 לקבוע הוראות לענין שמירת שטחים פתוחים, משאבי טבע וערכי נוף, ושטחים שישארו בטבעם, וזאת על מנת למנוע פגיעה בערכים אלו תוך כי פיתוח מואץ.
2.9 לקבוע הוראות לענין הבטחת זמינות עתודות קרקעיות.
2.10 לקבוע הוראות לענין ניצול מושכל של משאבי המדינה.
2.11 לקבוע הוראות לשימוש רב תכליתי בבניני ציבור, ולעדיפות לתחבורה ציבורית.
2.12 לקבוע הוראות מעבר והוראות למעקב, בקרה ועדכון תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל-אביב
דרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/03/1998תאריך פרסום: 03/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4624. עמוד: 2658.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית19/02/1998תאריך ישיבה: 19/02/1998. מס' ישיבה: 3304. מס' ישיבה: 3304.