תכנית מתאר ארצית שינוי מספר 1 - למרכז שהייה וטיפול במסתננים

תוכנית תמא/ 46/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית שינוי מספר 1 - למרכז שהייה וטיפול במסתננים
מספר: תמא/ 46/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות את הוראות התוכנית הראשית באופן שיאפשר את הקמת מרכז השהייה, כולו או חלקו, בלוחות זמנים הקצרים ביותר, לרבות בפריסה מיידית וזמנית על בסיס אוהלים, תוך התאמת התנאים הקבועים בתוכנית הראשית.
ב. לייעד שטח למתקן טיהור שפכים (מט"ש) אזורי קבוע לאזור פתחת ניצנה, בסמוך למט"ש הזמני שבתכנית הראשית ועל בסיסו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39007חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה16/10/2012
התקבלו הערות / תגובות15/09/2012
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות26/07/2012תאריך פרסום: 26/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6450. עמוד: 5440. שנה עברית: התשעב .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: כל אל ערב.
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות02/07/2012
העברה להערות / תגובות02/07/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות