תכנית מתאר ארצית - תמא 13 - הוספת הוראת גמישות לסעיפים הנוגעים לאופי האכסון

תוכנית תמא/ 13/ 12 כנרת

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית - תמא 13 - הוספת הוראת גמישות לסעיפים הנוגעים לאופי האכסון
מספר: תמא/ 13/ 12 כנרת
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/2007תאריך פרסום: 26/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5655. עמוד: 2496. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית25/02/2007תאריך ישיבה: 25/02/2007. מס' ישיבה: 1245. מס' ישיבה: 1245.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה04/02/2007
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה05/12/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות06/06/2006
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א06/06/2006