תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 3

תוכנית תמא/ 31/ א/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 3
מספר: תמא/ 31/ א/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ח.1 ליעד השטים המסומנים בצבע אדום לדרך ולמתקנים נלווים.

ח.2 ליעד השטחים המסומנים בצבע אפור למסילת רכבת ולמתקנים נלווים.

ח.3 ליעד השטח המותחם בקו הכחול להקמת גשרים, גשרונים, מנהרות, מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים כן לביצוע כל עבודות חפירה מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.

ח.4 ליעד השטח המתוחם בקו הכחול להקמת מתקני דרך ומבני שרות.

ח.5 ליעד שטחים בתחום התכנית לטפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש.

ח.6 לסגור ולבטל דרכים כנדרש על ידי התכנית.

ח.7 להסדיר הסתעפויות צמתים ומחלפים.

ח.8 להסדיר ניקוז.

ח.9 למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי יעודי קרקע קיימים ומאושרים שיווצרו עקב סלילתה ושימושה של הדרך על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה, הכל על פי תכנית זו.

ח.10 ליעד השטח הצבוע אדום המוקף בקו שחור כשלב א' לביצוע במחלף מערכתי.

ח.11 ליעד השטח המסומן כפסים ירוקים דקים על רקע אדום, כשטח להרחבת מחלף מערכתי ולשמוש קרקע משולב.

ח.12 לשנות את תמא/3 בקטע שמורת מצליח, עפ"י התשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלה
מרכזחבל מודיעין
מרכזשורקות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמח/ 65נשר רמלהשינוי
תוכניתתממ/ 3תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכזשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםשינוי
תוכניתתממ/ 1תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושליםשינוי
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלשינוי
תוכניתתמא/ 31/ אתכנית מתאר ארצית משולבת לבניה ופיתוח ולקליטת עלייהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1995תאריך פרסום: 16/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4284.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים21317/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19023/07/2002