תכנית מתאר אשכול

תוכנית 7/ 02/ 302/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר אשכול
מספר: 7/ 02/ 302/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. א. פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמירה על יעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך.
ב. הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הניקיון, הבטיחות, הבטחון, תחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים למגורים, לתעשיה ולמסחר ולשרותים ציבוריים.
ג. שמירה על כל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית וכיו"ב.
ד. עדכון יעוד קרקע לפרוייקטים יחודיים לפיתוח.
ה. עדכון התכנית עפ"י המצב בשטח.
ו. עדכון התכנית עפ"י תכניות על ארציות ומחוזיות.
ז. עדכון סימון תחומי השפעה של מתקנים צבאיים.
2. איתור האזורים ויעודם כדי לאפשר רישום מקרקעין לפי תכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/08/2007
קבלת תכנית02/12/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700813/08/2007