תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת

תוכנית ג/ 13274

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת
מספר: ג/ 13274
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מתאר מעודכנת לשנת יעד 2020 ליישוב בועיינה -נוג'ידאת, בהתאם לתכנית האב ליישוב אשר אומצה על ידי הוועדה המחוזית. התכנית מגדירה מגמות פיתוח , מציעה מתחמים לפיתוח ומבננים לתכנון מפורט.

בתכנית הנחיות להכנת תכנית מפורטות ומסגרת תחומי גמישות פיתוח בעתיד.

התכנית מבוססת על היקף בינוי מירבי של 3,030 יח"ד (15,150 נפש) לשנת 2020.

עיקרי הוראות התכנית :-
- הצעה למערך הדרכים ראשי בישוב - תוואים אפשריים .
- עידכון פריסת שטחי בנייה למגורים ולצרכי ציבור בתחום הרחבת היישוב - לפי פרוגרמה (נספח 1 לתכנית ) ; שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח בנייה ביעודים שונים, כולל פיתוח מסחרי ותיירותי.
- איתור איזורים למשקי בעלי חיים, לפיתוח ספורט, למרכז תחבורה, לבית עלמין.
- קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
- הצעת מתחמים לפיתוח והצעת מבננים לתכניות מפורטות הכוללות איחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחיבועיינה-נוג'יידאתבועיינה-נוג'יידאת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17536כל הגוש
17537כל הגוש
17539חלק5, 51
17540חלק2-3, 65-82, 84-1121, 4-34, 50-64
17541חלק88-105, 10813-17, 19, 21, 36, 40-41, 45-48, 78, 80-87, 106-107
17542חלק141-15949-53, 105-107, 137-140, 160-162
17543כל הגוש
17544חלק27, 31-41, 46-54, 5726, 30, 42-45, 55, 58-59
17545כל הגוש
17546כל הגוש
17547חלק1-11, 13-14, 19, 21, 23-24, 52-53, 57-58, 61-6312, 16-18, 20, 22, 50, 54-56, 59-60, 64
17548חלק1-2, 53, 14-15
17549חלק12-3, 5-6
17551חלק17, 105, 110-11615-16, 18, 21, 24-29, 62, 97, 104, 106-109, 117-118
17553כל הגוש
19364חלק52, 56, 58, 71, 74-77
19372חלק71-81, 84
19394חלק69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10680מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, בועינה נג'ידתשינוי
תוכניתג/ 10695שינוי יעוד משרותי דרך לאזור מלאכה ותעשיה, בועינה - נוג'ידאתשינוי
תוכניתג/ 6185מלאכה ותעשייה זעירה ושרותי דרך בועינהשינוי
תוכניתג/ 6255שינוי יעוד לציבורישינוי
תוכניתג/ 3154תחנת דלק בועינהשינוי
תוכניתג/ 9034מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאתשינוי
תוכניתג/ 8893שכונת מגורים מערבית בועינה נג'ידאת, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 11111מתקן הנדסי, בועינהשינוי
תוכניתג/ 9901הרחבת תחנת תדלוק ושרותי דרך - בועינה.שינוי
תוכניתג/ 8790שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאתר מבני ציבור וחניה ציבורית, שינוי למתאר, בועינהשינוי
תוכניתג/ 2507כפר בועינהשינוי
תוכניתג/ 6493תכנית מתאר בועינה נ'גידאתשינוי
תוכניתג/ 1409כבישי גישה לרומא הגלילית רומאנה -עוזיר ובועינהשינוי
תוכניתג/ 11886שינוי בהתווית דרכים בבועינה נוג'דתשינוי
תוכניתג/ 12054החלפת שטח מגורים ומבני ציבור בבועינהשינוי
תוכניתג/ 12135ביטול דרךשינוי
תוכניתג/ 12278שכונה דרום מזרחית, בוענה נוג'ידאתשינוי
תוכניתג/ 12652שינוי תואי דרךשינוי
תוכניתג/ 13015שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגוריםשינוי
תוכניתגמ/ מק/ 6493/ 249שינוי בהוראות קו בנין, בועינה נוגידאתשינוי
תוכניתגמ/ מק/ 6493/ 266שינוי בקו בנין לבניינים קיימים, בועינהשינוי
תוכניתגמ/ מק/ 9034/ 281שינוי קו בנין מגבול שביל ציבורי, בועינה - נוג'ידאתשינוי
תוכניתגמ/ מק/ 6493/ 283שינוי קו בנין, בועינה - נוגי'דאתשינוי
תוכניתגמ/ מק/ 6493/ 307איחוד וחלוקה בהסכמה, והקטנת מרווחי בניה, בועינה נוגי'דאתשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2009תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3000. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/02/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/02/2009
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/12/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות19/06/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית23/01/2007
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2180. שנה עברית: התשסה .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/03/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה13/08/2003
קבלת תכנית30/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים100204/02/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח28502/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800121/01/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200701026/11/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200702019/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32123/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200502826/09/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200501905/07/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים48528/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400629/07/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401028/04/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47829/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים28815/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17717/11/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200301413/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202711/12/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה