תכנית מתאר ביר אל מכסור

תוכנית ג/ 14093

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר ביר אל מכסור
מספר: ג/ 14093
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת תחום לישוב ביר אל מכסור ושכונתיו ליצירת רצף תפקודי, וזהות כישוב אחד שלם.
ב. גיבוש מבניה הישוב כמסגרת המקנה דימוי חזק ומושך לדורות.
ג. הקצאת שטחים למגורים שיספקו את צרכי הישוב עד לשנת 2020 לפחות עבור כ- 13500 תושבים, בצורה איכותית ויעילה לבעלי קרקע ולחוכרי הקרקע.
ד. קביעת הוראות בינוי והוראות להכנת תוכניות מפורטות.
ה. הקצאת שטחים בפריסה הולמת למבני ציבור ושירותים ברמה שכונתית וישובית בהתאם לצורכי האוכלוסיה.
ו. הקצאת שטחים חקלאיים ואזורים מיוחדים לפיתוח תעסוקה למען פרנסת הישוב וסביבתו ולרוחת תושביו.
ז. הקצאת שטחים ציבורים פתוחים ומעברים להולכי רגל בפריסה הולמת לרמה השכונתית והישובית.
ח. שימור וחיזוק ערכי נוף לישוב, הנראים מתוכו ואליו,לרוחת התושבים ודימוי חיובי לישוב.
ט. חיזוק ערכי הישוב ויחודו כישוב לאוכלוסיה בדואית בגליל.
י. הקצאת שטח ואמצעים לשיפור איכות הסביבה בכלל, ולאזורים הסמוכים למחצבות הצפוניות בפרט.
יא. הסדרת מערכת דרכים,חניות, וכניסות לישוב בצורה יעילה לתמיכה בכל אזורי הישוב.
יב. הקצאת שטחים למתקנים הנדסים ומערכות חיוניות.

עיקרי ההוראות:
א. אימוץ הוראות התכנית המאושרות ( אלא אם כן מצוין אחרת).
ב. קביעת מרכז לישוב לכל השימושים המשותפים לישוב כולו.
ג. קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל ייעודי הקרקע.
ד. שינוי מייעודי קרקע שונים לקרקע למגורים, מסחר, מבני ציבור, מרכז אזרחי משולב, שטחים ציסורים פתןחים, דרכים, אזורי תעסוקה מקומית, מתקנים הנדסיים מרכזי תחבורה ושטחי יעור.
ה. התווית דרכים ותשתיות, וביטול דרכים שלא ניתן לביצוע.
ו. קביעת הוראות בניה לכל ייעודיי הקרקע והנחיות להכנת תוכניות מפורטות.
ז. קביעת הנחיות סביבתיות ונטרול מפגעים קיימים.
ח. קביעת אזורים מיוחדים וכללים להכנת תוכניות מקומיות, בהסכמה או שלא בהסכמת הבעלים, בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק.
ט. ביצוע הפקעות לצרכי ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10290חלק2
10325חלק10-11, 22
10334כל הגוש
10335חלק1-3
10336חלק5, 81-4, 6, 9-10, 16, 18
10361כל הגוש
10502כל הגוש
12216חלק27-3120-25, 32
12217חלק1-40, 46-6745
12218כל הגוש
12219כל הגוש
17558חלק8276, 80-81
17560חלק8, 20-3313-19, 39-41, 47-48
17578חלק1, 19
17646חלק4, 11
17647חלק1-3, 7-8, 11-18, 23-294-6, 9, 19-22
17648חלק1-22, 24, 28-3423, 25
17652חלק1-8, 139-10, 12, 14
17654חלק4, 10
17657חלק1-3, 154, 6, 8-11, 13-14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9581שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך , גבעת מכמניםכפיפות
תוכניתג/ 7900שנוי יעוד מחקלאי לביה"ס תיכון וספורט, ביר אל מכסורשינוי
תוכניתג/ במ/ 114שכונת מגורים גבעת מכמן - מזרחשינוי
תוכניתג/ 10246תכנית שינוי ייעוד למסחר ותחנת תידלוק-ביר אל מכסורכפיפות
תוכניתג/ 3246שינוי יעוד לתחנת תידלוק -ביר אל מכסורכפיפות
תוכניתג/ 11435שינוי יעוד מאיזור מרכז אזרחי למבני ציבורשינוי
תוכניתג/ 8915שכונת עוודה גבעת מכמן מערב, ביר אל מכסור.שינוי
תוכניתג/ 11564ביטול לש.צ.פ. ודרך הולכי רגל שינוי תכנית ג / 7403כפיפות
תוכניתג/ 10544תכנית מס' ג / ,10544 אזור מגורים, ביר אל מכסורכפיפות
תוכניתג/ 1653דרך גישה לשבט מקמן -ביר מכסורשינוי
תוכניתג/ 7823שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', ביר אל מכסורכפיפות
תוכניתג/ 9640הקצאת שטח לדרך, שינוי למתאר, מיקמן מערבי.כפיפות
תוכניתג/ 11379מחלף יפחתאלכפיפות
תוכניתג/ 10039שינוי יעוד משטח משק לאיזור מגורים, שינוי למתאר, מכמאןשינוי
תוכניתג/ 11009קטע צומת סומך - צומת המובילכפיפות
תוכניתג/ 5068מחצבה בהר חנתוןכפיפות
תוכניתג/ 7216מחצבה בהר חנתוןכפיפות
תוכניתג/ 7144שנוי לתכנית מפורטת, גבעת מכמניםשינוי
תוכניתג/ 12160שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגוריםכפיפות
תוכניתג/ 12256שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגוריםכפיפות
תוכניתג/ 12750הקצאות שטח לדרך גישה והקטנת קוי בנין.כפיפות
תוכניתגא/ מק/ 03/ 03שינוי קו בנין, ביר אל מכסורכפיפות
תוכניתגא/ מק/ 00/ 40תוכנית גא/ מק/ 00/ 40כפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתמא/ 23/ 15תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל- שינוי מס' 15-מסילות ברזל במחוז צפון ומחוז חיפהכפיפות
תוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.כפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 55תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 55 - הרחבת הישוב ביר אל-מכסורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות19/07/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2289. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/01/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית15/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/04/2006
קבלת תכנית20/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201002212/10/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201001619/07/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200903017/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית200900421/07/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים102131/03/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200900824/02/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים35015/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12913/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32123/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600303/04/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401908/12/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה