תכנית מתאר בית ג'אן

תוכנית ג/ 20099

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר בית ג'אן
מספר: ג/ 20099
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות את עקרונות ההתפתחות של הישוב בית ג'אן, תוך איזון בין סיפוק הצרכים הנובעים מצפי גידול האוכלוסיה לשנת 2040 - בנושא המגורים, השירותים הציבוריים והתעסוקה - ובין שימור ערכי הטבע והנוף של שמורת הר מירון המקיפה את הישוב.

עיקרי ההוראות:
- התווית מערכת דרכים השלדית של היישוב.
- קביעת יעדי שטחים, ורשימת השימושים המותרים בהם.
- הגדרת מתחמים לתכנון מפורט ההנחיות פרוגמאתיות לתכניות מפורטות.
- הקצאת שטחים לצרכי ציבור ומסגרת פרוגרמאתית למתחמים המיועדים להם.
- קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי לתוכניות מפורטות.
- קביעת תנאים למתן היתרים בהתאם לאזורים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליבית ג'ןבית ג'ן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10575כל הגוש
19501חלק7-19, 22, 24, 26, 28-35, 40, 42, 492-6, 20, 23, 25, 27, 36-37, 39, 41, 44, 46, 54
19502חלק13-18, 27-60, 65, 696-7, 12, 19-20, 22-25, 61, 63-64, 67-68
19503חלק2-4, 6-55, 58-60, 62-631, 5, 56-57, 61
19504חלק28-42, 44-4822-24, 26-27, 43, 53
19505כל הגוש
19506כל הגוש
19507כל הגוש
19508כל הגוש
19509חלק50-55, 59-70, 72-73, 88-90, 96-99, 11223, 27-28, 35, 58, 71, 74, 110-111, 116
19511כל הגוש
19512חלק1-47, 49-52, 63, 92-94, 106-107, 109-110, 11348, 53-54, 58, 62, 64, 72, 89, 91, 97-98, 105, 108, 112
19514חלק74-7769, 72-73, 78-79
19515כל הגוש
19516כל הגוש
19517כל הגוש
19518חלק1-81, 92-9582-83, 88, 91
19519חלק12-14, 17-18, 30-51, 89-926-8, 10-11, 15-16, 19, 28-29, 52-55, 59-60
19520חלק1-8, 10-31, 33-34, 38-469, 32, 35, 37, 47
19521חלק12-18, 20, 818, 19, 21, 36, 94, 99-100
19522חלק21, 3-5, 27, 29-32, 114, 116
19523חלק1-81
19526חלק1-5, 7-13, 22-23, 396, 14-15, 17-21, 24, 36-37
19533חלק1-4, 6, 33-55, 66, 685, 7-8, 11, 14-16, 24, 30, 32, 56, 64-65, 67
21071חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/01/2012
קבלת תכנית24/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14501/11/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200206/02/2012