תכנית מתאר בצת

תוכנית ג/ 11181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר בצת
מספר: ג/ 11181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לחלקה א', לשפ"פ ולדרכים.
ב. שינוי יעוד מחלקה א' לשפ"פ, לשב"צ ולדרכים.
ג. קביעת הוראות וזכויות הבניה בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבצת

תיאור המיקום:
ישוב: בצת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18324חלק4-9
18325חלק2-8
18326חלק2-63
18328חלק1, 3-61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/02/1999