תכנית מתאר גניגר

תוכנית ג/ 17115

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר גניגר
מספר: ג/ 17115
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח "המחנה" קיבוץ גניגר והרחבת השטח למגורים.

עיקרי ההוראות:
1. הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש.
2. התווית מערכת התנועה והחניה.
3. קביעת יעודי קרקע תכלית ושימושים מותרים.
4.הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5.קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.
6. הנחיות בנושא ניקוז.
7. הוראות בדבר העתקת חשמל מתח גבוה.
8. אישור הקלה בקו בנין מכביש 73 במקום 100 מ' 60 מ' מציר הדרך עבור הרחבת אזור תעשיה קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגניגר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17196חלק6-7, 12, 14
17197חלק11-12, 17-238, 10, 13-16, 24-25, 28
17198חלק8
17199חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12279שינוי תקנוני לקיבוץ גניגרשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 489. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית21/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5035. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית10/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2007
קבלת תכנית27/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה