תכנית מתאר ג'לג'וליה לשנת 2020.

תוכנית מח/ 255

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר ג'לג'וליה לשנת 2020.
מספר: מח/ 255
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת מדיניות תכנון ופיתוח אשר תכוון את המשך פיתוח הישוב ותיצור הזדמנות לשיפור דמותו ולחיזוק אוכלוסיתו.
2. יצירת בסיס לפיתוח מאוזן של הישוב ע"י קביעת יעודי קרקע לשימושים השוניםוביניהם שטחי מגורים, שטחי ציבור, שטחים לתעסוקה ומערך התחבורה.
3. הבטחת איכות החיים ואיכות הסביבה בישוב, ושילוב הפיתוח תוך התחשבות בצביון הנוכחי של הישוב.
4. קביעת עקרונות לשיפור ושיקום מערך המגורים הקיים.
5. שמירת ערכי טבע ונוף ושמירה על שטחים פתוחים תוך התייחסות לנחל הירקון הקרוב.
6.שיפור מערך התחבורה, הנגישות והחניה תוך יצירת איזון הולם בין היקפי הבניה המתוכננים לבין פיתוח תשתית התחברוה- הן רשת הכבישים ובן אמצעי התחבורה הציבורית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרון
מרכזקסםג'לג'וליהג'לג'וליה

תיאור המיקום:
תכנית מתאר ג'לג'וליה לשנת 2020.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7504חלק30
7505חלק383, 15, 24-34, 36-37, 39-41
7506חלק1-6, 12-387-11
7507חלק1-32
7508חלק1, 3-11, 13-22, 4712
7509חלק121, 7, 13, 15, 17
7510חלק1, 3-14, 16-23, 4115
7511חלק1816-17, 19
7512חלק11-14
7513חלק8
7522חלק26-311, 42
7523חלק2
7634חלק3, 9-10
7636חלק30-322-3, 35
7637חלק13-1415
8895חלק1-7, 10, 12, 17, 19, 228-9, 11, 13, 18, 23
8896חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאפ/ במ/ 39ג'לג'וליהשינוי
תוכניתאפ/ 34/ בהתווית שבילים וחחלק מדרכים חדשים והריסת כל המסומן להריסה.שינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21אישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית06/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/06/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף31/05/2005
קבלת תכנית10/02/2005