תכנית מתאר ואדי אל חאמם

תוכנית ג/ 14204

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר ואדי אל חאמם
מספר: ג/ 14204
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תוכנית מתאר לישוב ואדי אל חמאם על פי תכנית אב מאושרת ולצורך מענה לצרכי הפיתוח של הישוב לשנות 2020.
תכנית הכוללת הרחבה לצורך מגורים שטחים לצרכי ציבור ושימושים נוספים. התאמה של ייעודי הקרקע הקיימים ושינוי בתכנון הדרכים.

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי יעוד מחקלאי למגורים .
- קביעת מערכת דרכים ושטחי ציבורי בשטחי הפיתוח החדשים.
- קביעת הוראות בנושאי בינוי, זכויות בניה וכו'.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים.
מתן הוראות והנחיות להוצאות היתרי בניה.
קביעת הוראות בנושאי בינוי , וזכויות בניה וכ"ו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחיאל בטוףואדי חמאםחמאם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15462חלק52, 64-65, 70, 72, 78, 83, 86, 88-18328, 36, 55, 59, 74, 76, 82, 84-85
15464חלק65, 73, 768, 64, 69, 77
15465כל הגוש
15519חלק22-26, 53-58, 97
15521חלק10
17315חלק1, 4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5278חלוקת מגרשים בנחל ארבלשינוי
תוכניתג/ 7763שנוי בתקנון, נחל ארבלשינוי
תוכניתג/ 100פרק לאומי ארבל חיטיןשינוי
תוכניתג/ 7802גן לאומי ארבלשינוי
תוכניתג/ 1152צומת דרך 70 / 77 צומת תל קשיש.כפיפות
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1276. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים06/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות14/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2676. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/01/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/01/2009
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית25/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/09/2003
קבלת תכנית02/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200902514/07/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית200900326/05/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים101725/03/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701917/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50704/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24307/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30625/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12218/05/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200500430/06/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500321/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200500105/01/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה