תכנית מתאר חדרה

תוכנית חד/ 2020

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר חדרה
מספר: חד/ 2020
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביסוסה של העיר חדרה כעיר ראשה המהווה מרכז נפתי.
ב. יצירת מסגרת תכנונית בת קיבולת סופית של 180,000 נפש.
במסגרת זו, התווית עיקרי התכנון לשכונות המגורים החדשות ולאזורי הפיתוח החדשים,
וטיפול תכנוני באזורים הקיימים.
ג. הפיכתה של חדרה לעיר חוף תיירותית.
ד. שימורה, חיזוקה ופיתוחה של המעטפת הירוקה ההיקפית של העיר.
ה. פיתוח מערך התחבורה העירוני וקישורו למערך הארצי.
ו. הסדרת תכנון העיר והחלתו על כל השטחים הכלולים בתחום שיפוטה (עם דגש מיוחד לחלק
הצפון מערבי).
ז. יצירת המנופים להתחדשות העיר הקיימת.
ח. קידום פיתוח המע"ר, חיזוקו וגיבושו.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד:
- מקרקע חקלאית למגורים, לתעסוקה, לשצ"פ, לגן לאומי, לדרכים, לאזור תעשיה.
- מאזור מגורים לחוף רחצה, לתיירות, לשצ"פ, לדרכים.
- מאזור לפיתוח חוף ים, מאזור לתכנון בעתיד ומאזור חניה - לאזור מסחר ומלונאות.
2. קביעת מתחמי תכנון.
3. קביעת הוראות והנחיות לתכניות מפורטות.
4. קביעת תכליות מותרות ליעודי קרקע.
5. קביעת מסגרת שטחי הבניה וזכויות הבניה באזורים קיימים וחדשים.
6. קביעת הוראות בניה ליעודי קרקע:
- קביעת צפיפויות באזורי המגורים החדשים.
- קביעת הנחיות בינוי באזורים חדשים.
- קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי במע"ר ובמתחם הצפון מערבי.
7. קביעת מערכת הדרכים, ובכלל זה עיגון דרכים מאושרות, הרחבת דרכים והתווית דרכים חדשות.
8. קביעת הוראות לשטח החקלאי שבצפון מזרח הישוב, שיאפשרו פיתוח פארק עירוני.
9. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת,
חשמל וכו'.
10. קביעת שלבים והנחיות לביצוע.
11. קביעת הוראות לשימור מבנים היסטוריים ולאתרי נוף מורשת.
תכנית זו מבטלת את תכנית המתאר המופקדת חד/ 450.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרה
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפה

תיאור המיקום:
כל תחום מרחב התכנון חדרה וחלק מתחום מרחב תכנון מקומי מחוזי.
גושים 10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063 הם גושים חדשים שנרשמו במקום - גוש ישן 7727 חלקה 173, גוש ישן 7728 חלקות 34, 80 גוש ישן 7729 חלקות 4, 12, 13, גוש ישן 7730 חלקה 122.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7722חלק17-20, 23-26, 29-45, 47-49, 52-65, 67-70, 72, 7416, 21-22, 27-28, 46, 50-51, 71, 73, 75
7723חלק9-23, 25-33, 36, 47-49, 55, 57, 59-616-8, 24, 34-35, 40-46, 50, 52-54, 56, 58
7726חלק2, 6, 8-15, 20-29, 45, 50, 53-57, 60, 65, 68-69, 71-72, 75-79, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106-107, 109, 111-117, 120-148, 150-235, 237-273236
7727חלק32-150, 154-160, 162, 167-172, 175, 178, 180-244, 246, 248-249, 251247
7728חלק10-15, 17-33, 35-42, 45, 49-69, 71, 73-76, 78, 87-88, 9216, 46-48, 77, 89
7729כל הגוש
7730כל הגוש
7731כל הגוש
7889חלק55-56, 61, 10157, 59-60, 62-63, 102
7890חלק116-117115, 118-120, 123-125
9060כל הגוש
10001כל הגוש
10002כל הגוש
10003כל הגוש
10004כל הגוש
10005כל הגוש
10006כל הגוש
10007כל הגוש
10008כל הגוש
10009כל הגוש
10010כל הגוש
10011כל הגוש
10012כל הגוש
10013כל הגוש
10014כל הגוש
10015כל הגוש
10016כל הגוש
10017חלק1-3, 6-7, 9-17, 37, 41-43
10018חלק2-5, 15, 17, 19, 21-23, 25, 27, 31-34, 36, 38, 40-42, 44-49, 51, 5511-12
10019חלק18-30, 32-38, 40-46, 48-49, 51-53, 55-57, 59-60, 62-64, 66-67, 69, 72, 74-79
10020כל הגוש
10021כל הגוש
10022כל הגוש
10023חלק11, 22, 31-33, 38-4116, 34
10024חלק1, 3, 15-16
10025כל הגוש
10026כל הגוש
10027כל הגוש
10028חלק3-5, 171
10030כל הגוש
10031כל הגוש
10032כל הגוש
10033כל הגוש
10034כל הגוש
10035כל הגוש
10036כל הגוש
10037כל הגוש
10038כל הגוש
10039חלק29
10040חלק2, 5, 7-9, 11, 13-21, 24, 38-50, 52, 56, 58-107, 109-11025, 27, 29-32
10041כל הגוש
10042כל הגוש
10043כל הגוש
10044כל הגוש
10045כל הגוש
10046כל הגוש
10047כל הגוש
10048כל הגוש
10049כל הגוש
10050כל הגוש
10051כל הגוש
10052חלק8, 17, 19-212-3, 22
10053כל הגוש
10054כל הגוש
10056כל הגוש
10058כל הגוש
10059כל הגוש
10060כל הגוש
10061כל הגוש
10062כל הגוש
10063כל הגוש
10402כל הגוש
10403כל הגוש
10404כל הגוש
10405כל הגוש
10406חלק6-84, 9-11
10407כל הגוש
10408כל הגוש
10409כל הגוש
10410כל הגוש
10570כל הגוש
10571כל הגוש
10572כל הגוש
10573כל הגוש
10574כל הגוש
10575כל הגוש
10576חלק2-6, 8-151, 7
10577כל הגוש
10578כל הגוש
10580כל הגוש
10581כל הגוש
10582כל הגוש
10583כל הגוש
10584כל הגוש
10585כל הגוש
10643חלק1-2
10644חלק1
10647חלק1
10648חלק1
10649כל הגוש
10651כל הגוש
10652כל הגוש
10653חלק21
10654כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 450מיתאר חדרהביטול
תוכניתחד/ 1תכנית מתאר חדרה (מנדטורית)שינוי
תוכניתחד/ 35חפצי - בה תיק התכתבויות.שינוי
תוכניתחד/ 33האיזור הצפון מזרחי - חדרה.שינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
תוכניתתמא/ 10/ א/ 2תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - אתר דרום.כפיפות
תוכניתתמא/ 10/ א/ 3תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תחנת הכח ת"א.כפיפות
תוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.אישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 37תכנית מתאר ארצית לגז טבעיכפיפות
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמהכפיפות
תוכניתתמא/ 16תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפהכפיפות
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלכפיפות
תוכניתתמא/ 18תכנית מתאר ארצית לתחנות תידלוקכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ א/ 4תכנית מתאר ארצית (חלקית) - תחנת הכח חיפהכפיפות
תוכניתתמא/ 37/ דתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי -חיבור מערת ההולכה לאזור תעשיה חדרהכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתתל/ 20תחנת כח בקוגנרציה - מנא"יכפיפות
תוכניתתמא/ 37/ ד/ 1תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לגז טבעי - מערכת הולכה לאזור תעשיה חדרהכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתתל/ 25/ 20הפרדה מפלסית חדרה (ירידה מכביש 65)כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ א/ 5תחנת הכח "אשכול" צ תוספת יחידות ייצור במחזור משולבכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6775. שנה עברית: התשעא .
הוגשו התנגדויות20/09/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/09/2011
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/2011
פרסום הכנת תכנית ברשומות31/03/2011תאריך פרסום: 31/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6219. עמוד: 3449. שנה עברית: התשעא .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים25/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2011. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון במועצה הארצית08/06/2010
החלטה בדיון בולחוף28/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה28/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2009
קבלת תכנית31/03/2009
פרסום ביטול הכנת תכנית ברשומות07/02/2007תאריך פרסום: 07/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5627. עמוד: 1544. שנה עברית: התשסז .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית08/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201200706/03/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201200331/01/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים129709/10/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201101404/10/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים44414/12/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201001706/10/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42908/06/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע13619/11/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200502509/11/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף5528/10/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף5614/10/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200901428/07/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601108/08/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הכנת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה