תכנית מתאר חדשה עין קניה

תוכנית ג/ 17089

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר חדשה עין קניה
מספר: ג/ 17089
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של תחום מתאר כפר עין קניה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעודי קרקע
קביעת תכלית המותרות לכל יעוד קרקע
התאמת דרכים וייעודם למצב הקיים בשטח
הרחבה של שטח מגורים, תוספת של כ- 78 דונם מגורים למתאר הקיים
הקצאת שטחים נוספים למבני ציבור
קביעת הוראות בנייה
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות
קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית
גריעה 33 דונם משטח שמורת הטבע חרמון, המסומנים בתמ"מ 2/ 3
הקלה מדרך מס' 989 ו - 909 עבור דרך הגישה של הישוב
הנחיות להכנת תכנית פיתוח לנחלים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1 ו-2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 3-4-5
נספחיםנספחים מופקדים
נספחיםנספחים מופקדים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה חרמוןעין קיניהעין קיניהעין קנייא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
203005חלק15, 18-19, 73, 103, 114
203010חלק6-10, 12, 14, 16
203011חלק1-2, 6, 8-9, 11-12, 14-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5703. שנה עברית: התשעב .
הוגשו התנגדויות01/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית15/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2007
קבלת תכנית21/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה