תכנית מתאר חוף אשקלון

תוכנית 6/ 02/ 234

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר חוף אשקלון
מספר: 6/ 02/ 234
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כמוגדר בחוק התכנון והבניהנ תשכ''ה-1965 סימן ג' סעיף 61:
- התאמת יעודי הקרקע בתחום התכנית לצרכים החזויים של אוכלוסית המועצה.
- קביעת הנחיות בדבר הכנת תכנית מפורטת ליעודים השונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
164חלק
367חלק
378חלק
379חלק
380חלק
381חלק
382חלק
383חלק
384חלק
385חלק
386חלק
396חלק
397חלק
398חלק
401חלק
402חלק
403חלק
404חלק
405חלק
406חלק
407חלק
408חלק
409חלק
410חלק
411חלק
412חלק
413חלק
414חלק
415חלק
418חלק
419חלק
420חלק
421חלק
422חלק
423חלק
1085חלק
1096חלק
1104חלק
1122חלק
1123חלק
1140חלק
1146חלק
1147חלק
1156חלק
1157חלק
1158חלק
1159חלק
1160חלק
1161חלק
1162חלק
1163חלק
1165חלק
1167חלק
1168חלק
1169חלק
1170חלק
1171חלק
1172חלק
1173חלק
1174חלק
1175חלק
1176חלק
1177חלק
1178חלק
1179חלק
1180חלק
1181חלק
1182חלק
1183חלק
1184חלק
1185חלק
1186חלק
1207חלק
1211חלק
1222חלק
1258חלק
1259חלק
1260חלק
1261חלק
1262חלק
1263חלק
1264חלק
1265חלק
1266חלק
1267חלק
1268חלק
1269חלק
1270חלק
1271חלק
1272חלק
1273חלק
1274חלק
1275חלק
1276חלק
1277חלק
1278חלק
1279חלק
1280חלק
1283חלק
1284חלק
1285חלק
1286חלק
1287חלק
1288חלק
1289חלק
1290חלק
1291חלק
1292חלק
1293חלק
1294חלק
1295חלק
1298חלק
1299חלק
1300חלק
1301חלק
1302חלק
1303חלק
1304חלק
1305חלק
1306חלק
1307חלק
1308חלק
1309חלק
1310חלק
1311חלק
1353חלק
1354חלק
1355חלק
1356חלק
1357חלק
1358חלק
1359חלק
1360חלק
1361חלק
1362חלק
1363חלק
1364חלק
1365חלק
1366חלק
1367חלק
1368חלק
1369חלק
1370חלק
1371חלק
1372חלק
1373חלק
1374חלק
1375חלק
1376חלק
1377חלק
1378חלק
1379חלק
1380חלק
1381חלק
1382חלק
1383חלק
1384חלק
1385חלק
1386חלק
1387חלק
1388חלק
1389חלק
1390חלק
1391חלק
1392חלק
1393חלק
1394חלק
1395חלק
1396חלק
1397חלק
1398חלק
1399חלק
1400חלק
1401חלק
1402חלק
1403חלק
1404חלק
1405חלק
1406חלק
1407חלק
1408חלק
1409חלק
1410חלק
1411חלק
1412חלק
1413חלק
1414חלק
1415חלק
1416חלק
1417חלק
1418חלק
1419חלק
1420חלק
1421חלק
1422חלק
1423חלק
1424חלק
1425חלק
1426חלק
1427חלק
1428חלק
1429חלק
1430חלק
1431חלק
1432חלק
1433חלק
1434חלק
1435חלק
1436חלק
1437חלק
1438חלק
1439חלק
1440חלק
1441חלק
1442חלק
1443חלק
1444חלק
1445חלק
1446חלק
1447חלק
1448חלק
1449חלק
1450חלק
1451חלק
1452חלק
1453חלק
1454חלק
1455חלק
1456חלק
1457חלק
1458חלק
1459חלק
1460חלק
1461חלק
1462חלק
1463חלק
1464חלק
1471חלק
1472חלק
1480חלק
1481חלק
1635חלק
1660חלק
1662חלק
1663חלק
1664חלק
1665חלק
1666חלק
1667חלק
1668חלק
1669חלק
1672חלק
1673חלק
1688חלק
1690חלק
1691חלק
1733חלק
1734חלק
1735חלק
1736חלק
1772חלק
1773חלק
1776חלק
1777חלק
1970חלק
1971חלק
1972חלק
1973חלק
1974חלק
1975חלק
1976חלק
1977חלק
1978חלק
1979חלק
1980חלק
1981חלק
1982חלק
1983חלק
1984חלק
1985חלק
1986חלק
1987חלק
1988חלק
1989חלק
1990חלק
1991חלק
1992חלק
2113חלק
2176חלק
2177חלק
2178חלק
2179חלק
2182חלק
2183חלק
2184חלק
2185חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1989תאריך פרסום: 31/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3731. עמוד: 1357. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית31/03/1986
פרסום להפקדה ברשומות19/01/1986תאריך פרסום: 19/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3293. עמוד: 1231. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון בהפקדה28/11/1983
קבלת תכנית01/11/1983