תכנית מתאר כפר כנא

תוכנית ג/ 1231

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר כפר כנא
מספר: ג/ 1231
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק
17390חלק
17392כל הגוש
17393כל הגוש
17396חלק
17397חלק
17398חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/02/1981תאריך פרסום: 12/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2692. עמוד: 1088. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/1979
פרסום להפקדה ברשומות04/12/1975תאריך פרסום: 04/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2172. עמוד: 665. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה11/06/1973
קבלת תכנית20/05/1970