תכנית מתאר כפר סולם

תוכנית ג/ 15881

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר כפר סולם
מספר: ג/ 15881
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר חדשנ לישוב סולם, הכוללת הרחבה למגורים , הסדרת מערכת הדרכים ומערכת הניקוז. קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לתכליות אחרות ( מגורים, מבני ציבור וכד')
- קביעת מתחמים לתכנון מפורט
- קביעת התכליות המותרות בכל קרקע.
- קביעת זכויות /מגבלות בניה בכל יעוד
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע
- קביעת הנחיות סביבתיות
- הנחיות ותנאים מיוחדים למתן היתר בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16805חלק1-9
16806חלק26, 28, 31
16807חלק13-17
17114חלק1-36
17115חלק1-29, 32-34, 36-40, 43-83, 85, 88-95, 99-102
17116חלק1, 3-5, 7-8
17118חלק1-5, 8
17122חלק1-54
17123חלק1-17, 19-31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות29/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4205. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/2008
החלטה בדיון בוולק"ח05/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה03/04/2006
קבלת תכנית30/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201000118/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200904429/12/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200903803/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200803624/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים92930/07/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51405/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32119/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25305/02/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600303/04/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200600219/01/2006