תכנית מתאר כפר סלאמה

תוכנית ג/ 15672

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר כפר סלאמה
מספר: ג/ 15672
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בתכנית המתאר הקיימת - הקצאת שטחים ומתן הוראות לשינוי יעוד לשטחים ליעודים שונים בתחום התוכנית.
א. שינוי ייעוד קרקע לשטחים לייעודים שונים בתחום התוכנית.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ג. קביעת הנחיות אדריכליות.
ד.קביעת הנחיות סביבתיות.
ה. קביעת הנחיות פיתוח ונוף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמהסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19257חלק
19258חלק
19259חלק
19260חלק
19261חלק
19262חלק
19404חלק
19405חלק
19429חלק
19456כל הגוש
19457כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501519/12/2005