תכנית מתאר לדרך מקומית כביש עוקף בני עיי"ש קטע צפוני

תוכנית 8/ 02/ 101/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר לדרך מקומית כביש עוקף בני עיי"ש קטע צפוני
מספר: 8/ 02/ 101/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מקומית, המחברת את צומת כנות
לכביש מס' 3922 על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הוראות
לביצוע הדרך.
הדרך כוללת גשר מעל הנחל ומעבר חקלאי המשמש את בית ספר כנות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
כביש עוקף בני עייש - קטע צפוני
דרך מחברת את צומת כנות לכביש מס' 3922

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4991חלק4-6, 16, 18
4992חלק2, 5-7, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)שינוי
תוכנית8/ 03/ 118חלוקת חלקה 137 גוש 2763שינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1605. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/01/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/12/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות20/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 23. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/08/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
קבלת תכנית28/02/2001