תכנית מתאר ליישוב איכסאל

תוכנית ג/ 16578

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר ליישוב איכסאל
מספר: ג/ 16578
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר כוללת ליישוב אשר תציג את השטח בהתאם לתכניות קיימות(בכפוף 325
להתאמות נקודתיות) ותוסיף שטחי הרחבה בהתאם לפרוגרמה שנערכה תוך טיפול בנושאים הבאים:
א. מגורים:הקצת שטחים למגורים שיספקו את צרכי היישוב עד לשנת 2020 עבור כ- 20000 תושבים.
ב. דרכים:יצירת מערכת דרכים ברורה, והתווית כביש טבעת למען שיפור וחיזוק הקשר בין חלקי הישוב.
ג. חינוך, תרבות וספורט:תוספת שטחים למבני ציבור ,שיפור תפרושת הפעילות החינוכית והקהילתית במידת האפשר , הרחבת שטח ספורט,
ד. שטחים פתוחים ונוף:תוספת שטחים פתוחים ומתקני משחק ופיתוחם, יצירת מערכת שצ"פים ושבילים בכמות ובפרישה המתאימים לצרכי הישוב לשנת היעד.
שמירה על חזות הכפר , התאמת הפיתוח לטופוגרפיה ושמירת מבטים לנוף,
ה. תשתיות:פיתוח תשתיות (ביוב, מים, ניקוז, כבישים, פסולת) והקצאת שטחים למתקנים הנדסיים ומערכות חיוניות, תוך שמירה על איכות הסביבה,
ו. שלביות:אפשרות לפיתוח התכנית בשלבים עפ"י זמינות הקרקעות וצרכי התושבים,

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד שטחים מחקלאות למגורים משולבים מבנים ומוסדות ציבור וכן אזור למתקנים הנדסיים,דרכים לסוגיהן, חקלאי מיוחד ומיער ע"פ תמ"א 22 למגורים. שינוי מגורים למגורים מיוחד בתחום רדיוס המגן של קידוח קיים, וקביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי הקרקע בתכנית.
ב. הנחיות להקצאת שטחים ליעודים נוספים במסגרת הכנת תכניות מפורטות.
ג. תיחום שטחים שיש להכין עבורם תכנית מפורטת הכוללת איחוד וחלוקה.
ד. קביעת הוראות בניה: שטח מבנים וגובהם,מרווחי בניה,צפיפות וכדומה.
ה. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ו. קביעת הנחיות סביבתיות.
ז. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
ח. קביעת הנחיות ניקוז.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל

תיאור המיקום:
מו"מ איכסל ושטחים של עירית נצרת עלית ומועצה אזורית עמק יזרעאל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16826חלק11-14
16851כל הגוש
16852כל הגוש
16897כל הגוש
16898כל הגוש
16899כל הגוש
16900חלק2-7, 13
16901חלק4-92, 11
16902חלק1-16, 18-20, 22-23, 28, 30-3421, 24-25, 27, 29
16903כל הגוש
16904חלק1, 3-19, 21-59, 61-622, 20, 60
16905חלק3-5, 7, 9-11, 14-18, 22, 24-251-2, 12-13, 19-21, 23
16906כל הגוש
16907חלק1-34-6
16908חלק1, 142-4, 9, 15
16909חלק2-3, 51, 4
16910חלק91-3, 6, 8, 10
16912חלק15
16917חלק1-4
16926חלק61-5
16927כל הגוש
16931חלק2
16995כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
תוכניתג/ 13239תכנון שכונת מגורים דרומיתשינוי
תוכניתג/ 13390שכונת מגורים מערבית - 351 יח"ד איכסאלשינוי
תוכניתג/ 14336ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות05/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4692. שנה עברית: התשעב .
הוגשו התנגדויות23/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2011
החלטה בדיון בוולק"ח06/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2010
קבלת תכנית07/06/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית01/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201202405/09/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30606/12/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201001021/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201000907/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201000817/05/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים97230/11/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200803624/11/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32901/05/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12601/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601820/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה