תכנית מתאר לישוב א'לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר לישוב א'לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור את המסגרת תכנונית לישוב קבע
עבור הבדואים הנמצאים במקום ובסביבה בדיור זמני.
לקבוע יעודי קרקע העיקריים ושלד בסיסי של מערכת הדרכים
עבור ישוב מתוכנן לכ- 10,000 נפש
עם אפשרות גידול בעתיד עד לכ - 15,000 נפש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100217חלק1-3, 9, 12, 14, 33, 37
100220חלק1-5, 7-12, 17-18, 20, 22, 24, 28-30, 32-33, 35-36, 39, 41, 47, 54-55, 57
100446חלק2-102
217001חלק2
217003חלק1
220004חלק1-2
220005חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/1989תאריך פרסום: 20/08/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3691. עמוד: 3991. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים17/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1989.
פרסום להפקדה ברשומות06/09/1987תאריך פרסום: 06/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3458. עמוד: 224. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון בהפקדה29/06/1987
קבלת תכנית01/10/1974