תכנית מתאר לישוב נווה זוהר

תוכנית 10/ 02/ 112/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר לישוב נווה זוהר
מספר: 10/ 02/ 112/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת ישוב קהילתי תיירותי לחוף
ים המלח ומרכז מנהלי למועצה האזורית תמר, ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה ע"י
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
תחום התכנית: מזרחית לכביש 90, צפונית לכביש 31,
מערבית לבריכה מספר 5 ודרומית לחמי זוהר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100146חלק2, 5-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 112/ 5תכנית מתאר נוה זוהרשינוי
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרשינוי
תוכנית10/ 02/ 112/ 7דרך גישה לנווה זוהרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2565. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/02/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/12/2003
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1879. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/10/2002
קבלת תכנית07/10/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/10/2002