תכנית מתאר לכפר גליקסון

תוכנית מ/ 314

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר לכפר גליקסון
מספר: מ/ 314
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר המשך פיתוחו של כפר גליקסון, כולל הקמתה של שכונת "הרחבה"
של 115 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
- הסדרה תכנונית של הקיבוץ הקיים ע"י יעוד שטחים למגורים, לתעשיה ולמבני משק, למבני ציבור, למוסדות ציבור, לדרכים, לשבילים, לחניות ולשטחים פתוחים.
- הסטת קטע מנחל ברקן דרומה על מנת לאפשר פיתוח שכונת מגורים.
- שינוי יעוד של שטח חקלאי לאזור מגורים, לשטחי ציבור ולדרכים.
- תכנון שכונת הרחבה של 115 יחידות דיור.
- תכנון אזור המגורים בשטח "המחנה" עבור כ- 190 יח"ד (ולא יותר מ- 235 יח"ד,
על מנת שסך כל יחידות הדיור בקיבוץ לא יעלה על 350), תוך שדרוג בתי מגורים קיימים, התשתיות הקיימות ותוספת יח"ד חדשות.
- קביעת מערך דרכים חדשות וחיבורן לדרכים מאושרות.
- קביעת זכויות והוראות בניה, הוראות לפיתוח נופי ובינוי והנחיות למתן היתרים.
- קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות ולשלבי ביצוען.
- קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקת השטח למגרשים.
- קביעת הנחיות להעתקת רצועת הנחל ולפיתוחה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהכפר גליקסון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10148חלק3, 5-11, 13-151, 12
10149חלק56-5819, 23, 27, 63, 68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 13(מ / 63) - כפר גליקסון והסביבהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 19. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים04/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/08/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות03/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3903. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח16/04/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית27/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2003
קבלת תכנית07/03/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200900303/02/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51516/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32527/02/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200602113/12/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200601014/06/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28720/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח22521/11/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200501628/09/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200301102/07/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200301018/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה