תכנית מתאר למזרח לכיש

תוכנית 6/ 02/ 305

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר למזרח לכיש
מספר: 6/ 02/ 305
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות על:
א. יצירת מערך פיתוח ושימור בר קיימא, תוך הבטחת יחסי גומלין מיטביים בין מארג היישובים הקיימים והחדשים באזור לבין השטחים הפתוחים במרחב הביוספרי
ב. הבטחת איכות חיים לתושבי האזור, ותיקים וחדשים
ג. מתן אפשרויות תעסוקה לתושבי האזור, לרבות בתחומי החקלאות, על בסיס עקרונות פיתוח בר קיימא
ד. פיתוח ממשקי אדם-סביבה ברוח עקרונות המרחב הביוספרי, תוך הגנה על שטחים בעלי ערכיות גבוהה לשימור
ה. שימור החזות והאופי הטבעי של האזור
ו. שימור המגוון הביולוגי, שימור ערכי טבע ונוף ומערכת אקולוגית
ז. שמירת מסדרונות אקולוגיים לצורך מעבר של אוכלוסיית בעלי חיים וצמחים
ח. שימור המורשת התרבותית
ט. חיזוק התפקיד התיירותי של האזור ומיתוג האזור כחלק מהמרחב הביוספרי

מטרות:
א. קביעת יעודי קרקע ושימושים על בסיס מערך פיתוח ושימור בר קיימא בהתאם למסמכי התכנית.
ב. קביעת הוראות ותנאים לשימור, טיפוח ופיתוח של האזורים השונים, בהתאם לאופי וערכיות השטח ולצרכי היישובים שבתחום התכנית.
ג. מתן אפשרות להכרזת שמורת טבע ו/או גנים לאומיים על פי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ? התשנ"ח 1998.
ד. דיוק יערות בהתאם לנדרש בתמ"א 22, וקביעת הוראות מפורטות לשטחים אלה.
ה. קביעת הוראות והנחיות להכנת תכניות מפורטות לאזורים שונים.

עיקרי ההוראות:
1. התאמת יעודי קרקע סטטוטוריים לערכיות הטבעית, הנופית והארכיאולוגית של השטח הנתון בהתבסס על מפת האיזור של המרחב הביוספרי בשפלת יהודה, וקביעת כללים לפיתוח, שימור, תכנון וממשק בשטחים בעלי יעודים שונים, בהתאם לכללי המרחב הביוספרי.
2. קביעת יעוד שטח חקלאי.
3. קביעת יעוד שטח חקלאות נופית.
4. קביעת יעוד שטח טבעי לשימור.
5. שינוי יעוד מיער טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח ויער פארק מוצע לשמורת טבע.
6. שינוי יעוד מיער טבעי לשימור ויער טבעי לטיפוח לגן לאומי.
7. שינוי יעוד משמורת טבע לגן לאומי.
8. שינוי יעוד משמורת נוף לגן לאומי.
9. קביעת יעוד ליער טבעי לטיפוח.
10. שינוי יעוד מיער טבעי לשימור ליער טבעי לטיפוח.
11. קביעת יעוד לנטיעות בגדות הנחלים.
12. קביעת יעוד ליער נטע אדם קיים.
13. קביעת יעד ליער נטע אדם מוצע.
14. שינוי יעוד מיער נטע אדם מוצע ויער פארק מוצע לשטח חקלאי.
15. קביעת יעוד לאזור תעסוקה ומסחר.
16. קביעת יעוד להרחבת יישוב כפרי.
17. סימון דרכי תיירות ואתרי תיירות ומורשת לסוגיהם.
18. קביעת שימושים ותכליות לכל יעוד קרקע.
19. קביעת תנאים להכנת תוכניות במרחב ביוספרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - יעודיי קרקע
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X X=189,145
קואורדינאטה Y Y=600,893

החלקה המזרחי של המועצה האזורית לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3109חלק11
3115חלק18-19
3116חלק4, 6-7, 11-122-3, 5, 9-10, 13
3117חלק1-23
3118חלק3-10, 12-131-2, 14
3119חלק63-5
3120חלק3-41-2, 5
3121חלק1-25
3122חלק1-33
3123חלק1-8
3124חלק1-13
3125חלק1, 3-4, 6-102, 5
3126חלק3, 6
3127חלק1, 5, 72
3128חלק4, 11, 195, 10, 13
3130חלק6-12, 17, 19, 213-5, 15-16, 18
3131חלק3, 51-2, 4
3132חלק1, 3-142
3133חלק2-3, 5, 141, 4, 6-9, 13, 15, 20-21, 28, 32, 37-40
3134חלק1-10
34186חלק3, 5, 8
34194חלק1-3
34195חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 222/ 1שינוי משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מושב שקףכפיפות
תוכנית6/ 02/ 264שמורת טבע גבעות גדכפיפות
תוכנית6/ 03/ 222/ 3הרחבת מושב שקףכפיפות
תוכנית6/ 03/ 186/ 2מושב אמציהכפיפות
תוכניתד/ 6/ 02/ 279דרך מספר 358 - קטע שומריה - שקףכפיפות
תוכנית6/ 03/ 222מושב שקףכפיפות
תוכנית1/ 02/ 102תכנית מיתאר מקומית למבנים חקלאיים בשטחים שיעודם קרקע חקלאיתכפיפות
תוכנית6/ 02/ 297חרוב - ישוב כפרי קהילתיכפיפות
תוכנית6/ 03/ 222/ 4בתי מגורים ומבני ציבור זמניים - שקףכפיפות
תוכנית6/ 03/ 186/ 1בית עלמיןכפיפות
תוכנית6/ 03/ 235אתרי תיירותכפיפות
תוכנית6/ 03/ 300מרשםשינוי
תוכנית6/ 03/ 186/ 3הרחבת היישוב אמציהכפיפות
תוכנית6/ 02/ 302מתקן לטיפול בשפכים שומריהשינוי
תוכנית6/ 02/ 302מתקן לטיפול בשפכים שומריהכפיפות
תוכנית6/ 02/ 306גבעות חזןכפיפות
תוכנית6/ 03/ 300/ 1בריכת מים מרשםכפיפות
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםפירוט
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורפירוט
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכנית6/ 03/ 139תכנית מפורטת מצפה מגנטי - במושב אמציהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 743. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2012
קבלת תכנית09/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/11/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2010
פרסום הכנת תכנית ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 901. שנה עברית: התשסח .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים23/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית20/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה