תכנית מתאר למחוז הצפון

תוכנית תממ/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר למחוז הצפון
מספר: תממ/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת תכנית זו מפורטת בסעיף 55 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 (להלן החוק).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/1984תאריך פרסום: 10/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3052.
פרסום להפקדה ברשומות05/10/1975תאריך פרסום: 05/10/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2151.
קבלת תכנית01/01/1975