תכנית מתאר למצפה נפתוח - 1395 יחידות דיור

תוכנית 6885

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר למצפה נפתוח - 1395 יחידות דיור
מספר: 6885
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במערך יעודי הקרקע , כמפורט להלן :
1) שינוי יעוד שטח , משטח לשמורת נוף ושטח לדרך, לאזור מסחרי מיוחד לבניני ציבור, לשטחים פתוחים ציבוריים , לשטחים למתקנים הנדסיים, ולשטח לדרך ו/או עיצוב נופי .
2) שינוי יעוד שטח משטח ספורט ונופש לאזור מגורים מיוחד, לשטח לבנין ציבורי 1 .לשטח לדרך ולשטח לדרך ו/או עיצוב נופי .
3) שינוי יעוד שטח , משטח לתכנון בעתיד לאזור מגורים 5 מיוחד , לשטח פתוח ציבורי ולשטח לדרך .
4) קביעת שטח לשטח למסוף אוטובוסים, לדרך , לאזור מגורים מיוחד , לאזור מגורים 1 מיוחד , לאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מסחרי מיוחד, לשטח פתוח ציבורי , לשטח לבנין ציבורי , לשטחים למתקנים הנדסיים , לשטח ספורט ונופש ולשטח לדרך ו/או עיצוב נופי.
ב. קביעת בינוי להקמת בניני מגורים , בניני ציבור ושטח למסוף אוטובוסים בשטח התכנית בהתאם לנספח בינוי מנחה.
ג. קביעת הוראות בניה בשטחים המיועדים לבניה כאמור, לרבות מספר הקומות המירבי, קווי הבנין המירביים , מספר יחידות הדיור המירבי ושטחי הבניה המירביים.
ד. קביעת הוראות לפיתוח , לשיקום ולשימור נופי בשטח התכנית , לרבות בשטחים המיועדים לבניה, בשטחים הפתוחים הציבוריים ובשטחי הדרכים.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח, וקביעת שלבים לביצוע התשתיות והבניה.
ו. קביעת השימושים המותרים בשטחים המיועדים לבניני ציבור.
ז. קביעת הוראות להקמת מסוף אוטובוסים ולהקמת תחנות שנאים ומבנים הנדסיים בשטח התכנית.
ח. קביעת מערך הדרכים החדשות בשטח התכנית , לרבות התחברותן לכביש מס' 9 המאושר ולרחוב צונדק הקיים בשכונת רמות.
ט. קביעת הוראות החניה הפרטית במתחמים ובדרכים הציבוריות.
י. איחוד וחלוקה חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ירושלים, מזרחית ודרומית לשכונת רמות. השטח הידוע כ"מצפה מי נפתוח".
שטח בין קואורדינטות מזרחיות 219/250 - 218/000
שטח בין קואורדינטות צפוניות 636/000 - 634/000
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30223חלק7-8, 12-13, 16-17
30224חלק3-4, 6-7, 10-131-2, 5, 8-9
30238חלק1-2
30249חלק1-2
30681חלק14-1511, 13
30724חלק4, 111-112
30725חלק50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3233מגרשי טניס וספורט - רמות מתחם צ5-שינוי
תוכנית4573כביש 9 מחלף 9 / 4 - כביש 4 צפוןשינוי
תוכנית2644פתוח שטח בנה ביתך בשכונת רמות.שינוי
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות09/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2008תאריך פרסום: 28/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5781. עמוד: 2091. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/01/2008
החלטה בדיון בוולק"ח07/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2003
קבלת תכנית23/02/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)802/08/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)724/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)619/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)512/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)405/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)328/06/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)221/06/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים86511/02/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200701611/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51607/05/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51405/03/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200601526/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48007/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18817/05/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200300409/03/2003