תכנית מתאר לקיבוץ בית ניר

תוכנית 6/ 02/ 142/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר לקיבוץ בית ניר
מספר: 6/ 02/ 142/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) תיחום שטח פיתוח של קיבוץ בית ניר. ב) קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית. ג) התווית רשת דרכים למיניהן וסיווגן. ד) קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים,מבני צ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית ניר

תיאור המיקום:
קיבוץ בית ניר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34057חלק
34058חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/05/1986תאריך פרסום: 29/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3339. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1985תאריך פרסום: 18/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3213. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית17/06/1985