תכנית מתאר לשדה נפט חלץ

תוכנית 6/ 02/ 187

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר לשדה נפט חלץ
מספר: 6/ 02/ 187
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התוית דרכים
ב. קביעת אזורים
ג. קביעת חלקי בניה
ד. תחולת תכנית מתאר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןחלץ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות15/10/1959תאריך פרסום: 15/10/1959. מס' ילקוט פרסומים: 703. עמוד: 31. שנה עברית: התשך .
קבלת תכנית15/10/1959