תכנית מתאר מגן שאול

תוכנית ג/ 12553

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מגן שאול
מספר: ג/ 12553
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עידכון תכנית מתאר למושב מגן שאול בהתאם להתפתחות הישוב, פיצול חלק מחלקות א' בנחלות כולל ריכוז אזורי, מגורים בנחלות אלו במקבצים, וריכוז אזורי המשקים החקלאיים במקבצים שונים, הסדרת אזור למבני ציבור בלב הישוב, הסדרת מערכת הדרכים והתאמתה לקיים ולחלוקות החדשות. הישוב בהיקף של 295 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמגן שאול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20006חלק2-3, 10
20013חלק1
20250חלק1
20251חלק1-2
20252חלק1-3
20611חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2548מגן שאולשינוי
תוכניתג/ 8328שנוי במרכז הישוב, מגן (כרם) שאולשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3752. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים02/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2002. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/07/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/07/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית22/05/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1727. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2001
קבלת תכנית05/06/2001