תכנית מתאר מולדת

תוכנית ג/ 12036

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מולדת
מספר: ג/ 12036
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. עריכת תכנית כוללת למושב השיתופי מולדת.
ב. ארגון והגדרה מחדש של יעודים בשטח ה"מחנה".
ג. חלוקת אזור המגורים למגרש בניה ע"פ הבניה הקיימת בפועל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמולדת בני ברית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23211חלק5, 15, 25-26, 32-33
23212חלק8
23214חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9810העתקת דרך, יעוד השטח לשצ"פ, מולדתשינוי
תוכניתג/ 4806מושב שתופי מולדתשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/2001תאריך פרסום: 17/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4986. עמוד: 2697. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים29/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/03/2001
החלטה בדיון באישור תכנית21/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות21/12/2000תאריך פרסום: 21/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4945. עמוד: 974. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2000
קבלת תכנית17/07/2000