תכנית מתאר מושב לימן

תוכנית ג/ 18731

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מושב לימן
מספר: ג/ 18731
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מסגרת תכנונית להרחבת הישוב לרבות תוספת 4 יח"ד במגרשים למגורים והשלמת תקן הנחלות המאושר באמצעות יצירת 62 נחלות חקלאיות נוספות על הקימות בתכנית מאושרת.
ב. קביעת שימושים מותרים והוראות בניה בתחום התכנית.
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 ( להלן: החוק)
ד. מתן הקלה מקו בנין מדרך מס' 4 מ- 75 מ' ל- 50 מ' לשימושים חקלאיים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע בתחום התכנית.
1. מאזור חקלאי - למגורים א',למגורים בישוב כפרי,לתירות מבני משק,לקרקע חקלאית, לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, לפרטי פתוח,לשטח ציבורי פתוח,למבנים ומוסדות ציבור,לדרכים,לדרך משולבת,לדרך ו/ או טיפול נופי, לבית קברות , למתקן הנדסי.
2. משטח למבני ציבור- למבנים ומוסדות ציבור ולדרך ו/ או טיפול נופי.
3. מדרך - למגורים בישוב כפרי,לתירות ומבני משק,לבית קברות, לקרקע חקלאית , לפרטי פתוח ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
4. מאזור מגורים בנך ביתך - למגורים א'.
5. מאזור מגורים בחלקה א' - למגורים בישוב כפרי ולפרטי פתוח.
6. משקי עזר ובעלי מקצוע - למגורים מיוחד , למגורים א' ולמבנים ומוסדות ציבור.
7. מנחל אכזב, תעלת ניקוז אזורית - לדרך ו/ או טיפול נופי.
8. ממתקני מקורות / באר מים - למתקנים הנדסיים.
9. מעתיקות - לקרקע חקלאית.
10. משטח ציבורי פתוח - לפרטי פתוח.
ב. קביעת הוראות וזכויות בניה ליעודים השונים.
ג. התוית דרכים ורחובות משולבים חדשים.
ד. קביעה והתוויה של זיקות מעבר לתשתיות, לרכב והולכי רגל בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלימןלימן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18210חלק2-97
18211חלק2-29
18212חלק2-30, 33-3931-32
18289חלק50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8438בנה ביתך לימןשינוי
תוכניתג/ 1456בית עלמין -מושב לימןשינוי
תוכניתג/ 4572חלוקת מגרשים מחדש מושב לימןשינוי
תוכניתג/ 10162שנוי יעוד משטח ציבורי למגורים "בנה ביתך". לימןשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 2914פתוח חוף סולם צורשינוי
תוכניתתמא/ 3/ 11/ דתכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי 11 ד-מחוז הצפון, צפון הגליל המערביכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית29/05/2012
החלטה בדיון בולחוף04/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2010
קבלת תכנית11/02/2010