תכנית מתאר מושב רמות

תוכנית ג/ 11964

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מושב רמות
מספר: ג/ 11964
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח למושב רמות.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים וסיווגה.
ד. קביעת הוראות בניה המסדירות את בנית המגורים, מבני הציבור והשירותים ומבני משק באזורים בהם מותרת בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8216שנוי יעוד למגורים, רמותשינוי
תוכניתג/ 8677יח' אירוח בישוביים כפריים, שינוי לתקנון תוכנית מתאר מקומית גולן.שינוי
תוכניתג/ 12431בית ספר דליות ליד מושב רמותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5032. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/2001
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/06/2001
קבלת תכנית19/06/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית