תכנית מתאר מזרעה

תוכנית ג/ 13161

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מזרעה
מספר: ג/ 13161
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת מדיניות לניצול הקרקע תוך יצירת בסיס לפיתוח מאוזן של המועצה ע"י קביעת יעודי קרקע לשימושים השונים וביניהם - שטחים למגורים, לצרכי ציבור ותעסוקה לשנת 2020.
2. שיפור מערך התחבורה: כבישי הגישה לשטח המועצה,כבישים פנימיים, חניה, תחבורה ציבורית וכד'.
3. בחינת הפוטנציאל וקביעת עקרונות לפיתוח תיירות ונופש לאור מיקומה של מזרעה וקיומם של אתרי עתיקות בתוכה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18133חלק12
18137חלק4, 18, 263, 5-6, 10-13, 15-17, 28-29, 34
18138חלק571-3, 5-6, 17, 23, 25-26, 48, 54-55, 58-60, 62, 66, 69
18144חלק6, 9
19947חלק13
19951חלק82, 4-7, 9-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11080קיבוץ עברוןהתליה
תוכניתג/ 5160צומת רגבה נס עמים - מזרעהשינוי
תוכניתג/ 5798שינוי יעוד וחלוקת מגרשים לבניה - מזרעההתליה
תוכניתג/ 5935שנוי יעוד למגורים, מזרעההתליה
תוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעהשינוי
תוכניתג/ 3314חלוקת מגרשים -מזרעהשינוי
תוכניתג/ 3853חלוקת מגרשים לבניה -כפר מזרעהשינוי
תוכניתג/ 4462חלוקת מגרשים לבניהשינוי
תוכניתג/ 2061שנוי לתכנית מפורטת, מזרעההתליה
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3327. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/06/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/06/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית22/09/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות22/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר05/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2887. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/05/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית21/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/08/2002
קבלת תכנית01/05/2002