תכנית מתאר מחוז המרכז-שינוי מס' 6/ד'-מעבר לקווי חשמל ראשיים-מצליח נס-ציונה

תוכנית תממ/ 3/ 6/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוז המרכז-שינוי מס' 6/ד'-מעבר לקווי חשמל ראשיים-מצליח נס-ציונה
מספר: תממ/ 3/ 6/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
6.1 לקבוע שטח מעבר לקווי חשמל ראשיים במתח על (400 ק"ו) ומתח עליון (161 ק"ו) מנס ציונה למצליח.

6.2 לקבוע את שימושי הקרקע המותרים ומגבלות הבניה והשימוש בשטח המעבר לקווי החשמל הראשיים.

6.3 לקבוע הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים והוראות שיקום נופי בעת ואחרי הקמת הקווים.

6.4 לקבוע קווי חשמל לביטול או העתקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3634חלק14, 18-19, 23-25
3635חלק1, 7, 24, 29-30
3636חלק8, 10, 18, 20, 23, 33, 39, 41-42, 44
3688חלק4, 35, 42-43
3689חלק4, 16, 18, 22, 26-28, 40-43
3691חלק1, 3-4, 19-20
3693חלק5-8, 17-22
3789חלק1-4
4362חלק1-2, 6-7, 9
4371חלק9
4389חלק14, 18, 20
4394חלק13
4397חלק4, 18
4398חלק3, 5-6, 10, 12
4400חלק1-2, 14-15
4408חלק2-3, 7, 9, 11-110
4411חלק6, 8-9, 12-13, 19-22, 26-28, 31, 33, 37
4413חלק4-12, 17-19, 22, 24-30, 34
4415חלק17, 21, 24, 26-33, 37, 43-44
4416חלק1-5, 13-14, 27, 40, 62-63, 65
4732חלק48, 58
4734חלק1, 18-19
4735חלק49-50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 3תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1999תאריך פרסום: 10/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4734.
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1996תאריך פרסום: 18/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4437.
קבלת תכנית18/08/1996