תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 11-פארק תעשיה "מבוא כרמל"

תוכנית תממ/ 2/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 11-פארק תעשיה "מבוא כרמל"
מספר: תממ/ 2/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד ברמת-מנשה שטח לאזור תעשייה ותעסוקה בין ישובי עבור המועצה האזורית מגידו והמועצה המקומית יקנעם-עלית וסביבתם תוך שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט בקנ"מ 1:50,000
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11830חלק
11832חלק
11833חלק
11870חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1998תאריך פרסום: 30/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4666.
פרסום להפקדה ברשומות19/12/1995תאריך פרסום: 19/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4363.
קבלת תכנית01/01/1995