תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 13-דמיידה (ישוב חדש)

תוכנית תממ/ 2/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 13-דמיידה (ישוב חדש)
מספר: תממ/ 2/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח להתיישבות כפרית עבור המועצה האזורית משגב.
הישוב -דמיידה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט בקנ"מ 1:50,000
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבדמאידה

תיאור המיקום:
בין קואורדינטות 708 ל- 710 ובין 634 ל- 632.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17555חלק
17556חלק
18555חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/1997תאריך פרסום: 24/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4571.
פרסום להפקדה ברשומות21/05/1996תאריך פרסום: 21/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4410.
קבלת תכנית01/01/1996