תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 17-אזור מלאכה ותעשיה זעירה כפר קמא

תוכנית תממ/ 2/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 17-אזור מלאכה ותעשיה זעירה כפר קמא
מספר: תממ/ 2/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
10.1 שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מלאכה ותעשיה זעירה.

10.2 קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית.

10.3 קביעת הוראות והנחיות בדבר תשתיות.

10.4 קביעת הוראות והנחיות בדבר איכות הסביבה, שמירת נוף ושטחים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15331חלק84
15332חלק52-5657-58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1999תאריך פרסום: 19/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4833.
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1999תאריך פרסום: 30/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4777.
קבלת תכנית01/01/1999