תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי 64 שינוי בהוראות התכנית (סעיפים 11 ו-14)

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי 64 שינוי בהוראות התכנית (סעיפים 11 ו-14)
מספר: תממ/ 4/ 14/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות גמישות להתוויית שטחים
למעבר קווי חשמל עד מתח עליון 161 ק"ו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 439. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: אל-סינארה.
החלטה בדיון בולחוף19/09/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות10/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2007תאריך פרסום: 15/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5665. עמוד: 2774. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2006
קבלת תכנית06/06/2006