תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'70 שינוי בהוראות בערבה תיכונה

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'70 שינוי בהוראות בערבה תיכונה
מספר: תממ/ 4/ 14/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
6.1 שינוי צפיפות מזערית למגורים, בתחום מרחב תכנון ערבה תיכונה, ביחס למוגדר בתמ"א 35, וכל זאת בהתאם לסעיף 12.2.2 ס.ק. 2,ד' (בתמ"א 35) המתיר הקטנת צפיפות המגורים בישובים בנפת באר שבע, בהתאם לתכנית מתאר מחוזית, וקביעת צפיפות מזערית של 1.0 יח"ד לדונם (נטו).
6.2 לשנות את היחס בין תמ"מ 14/4 לתכניות מקומיות מאושרות באופן שישמר תוקפן.

עיקרי ההוראות:
9. הוספת סעיף 7.2.5 בתמ"מ 14/4 לעניין צפיפות מגורים:
על אף הגדרת צפיפות מגורים מזערית מותרת בתמ"א 35 (לוח 1 - צפיפות נטו ממוצעת למגורים) תותר הקטנת צפיפות המגורים בתחומי מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה לצפיפות מזערית של 1.0 יח"ד לדונם נטו.
10. תיקון סעיף 14.3 בתמ"מ 14/4 לעניין יחס לתוכניות אחרות כלהלן:
14.3.1. תכניות מתאר מקומיות, שלא ניתן להוציא מכוחן היתרי בניה, אשר היו בתוקף בזמן תחילתה של תכנית זו, יעמדו בתוקפן ככל שאין בהן סתירה לתכנית זו. היתה סתירה בין תכנית זו לבין תכניות מתאר מקומיות כאמור, שאושרו טרם אישורה, יחולו הוראות תכנית זו.
14.3.2 תכניות מקומיות ברמה מפורטת אשר אושרו לפני יום תחילתה של תמ"מ 14/4 ישארו בתוקפן, כל עוד לא בוטלו, על אף האמור בה. אולם כל שינוי לתכנית מקומית ברמה מפורטת כאמור, יהיה כפוף להוראות תמ"מ 14/4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםפרסום נוסח אישור בעיתונים - פרסום אישור תממ 4/ 14/ 70
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5449. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: אל-סינארה.
פרסום להפקדה ברשומות09/03/2009תאריך פרסום: 09/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5928. עמוד: 2831. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: אל-סינארה.
החלטה בדיון בהפקדה09/09/2008
קבלת תכנית05/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית מתאר מחוזית �תמ"מ
נוסח הודעה על אישור תכנית