תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 5 - נחושה (ישוב)

תוכנית תממ/ 1/ 5 נחושה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 5 - נחושה (ישוב)
מספר: תממ/ 1/ 5 נחושה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) תיחום שטח הפיתוח של מושב נחושה כישוב חקלאי;
ב) קביעת יעודי הקרקע שבתחום התכנית;
ג) קביעת מיקום ושטח למיתקנים הנדסיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט בקנ"מ 1:2,500
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנחושה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 1תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1982תאריך פרסום: 13/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2812.
פרסום להפקדה ברשומות19/01/1982תאריך פרסום: 19/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2780.
קבלת תכנית01/01/1982