תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים

תוכנית תממ/ 1/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים
מספר: תממ/ 1/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
5.1 הוספת שימושים בתחום חלקה א' בנחלה וקביעת מגבלות על שימושים אלו.

5.2 לקבוע הנחיות לתכנון אזורי תעסוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 1תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2000תאריך פרסום: 25/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4904.
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1999תאריך פרסום: 10/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4734.
קבלת תכנית01/01/1999